logo

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Zbrudzewie

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i monitoringu


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że: :

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – jest nim pani Monika Bojanowska, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmp.pl
 2. pod numerem telefonu: 882 155 218
 3. pisemnie na adres: TMP IT GROUP sp. z.o.o., ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym lub w celu uzasadnionego interesu Administratora jako pracodawcy.
  2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest:

2.1. 

  1. a. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;;2.2. 

  1. b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (pracodawcę).IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 

   1. 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
   2. 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od nagrania.
   2. 2. Termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą stanowić one dowód w takim postępowaniu.
   3. Po upływie okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

  1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 

   1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. przenoszenia swoich danych osobowych,
   6. 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.  1. Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

   1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
   2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

   1. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

  1. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

Skip to content